HSK1 Standard Course

Unit 1 - Lesson 2


In this lesson, You will learn how to say: Thank you, Sorry, and Goodbye. Unique characters of this lesson are: 谢,太,了,非,常,感,不,用,客,气,意,思,没,问,题,关,系,再,见。

Lets get started:

Part 1:
1
谢谢!
xièxiè
Thank you!.
2
谢谢你!
xièxiè nǐ
Thank you!
3
太谢谢你了!
tài xièxiè nǐ le
Thank you so much!
4
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Thank you very much.
5
非常。
fēicháng
Very.
6
感谢。
gǎnxiè
Thanks.
Part 2:
7
不(用)谢。
bú (yòng) xiè
You are welcome.
8
不用。
bú yòng
No need.
9
不客气。
bú kèqì
You are welcome.
10
客气。
kèqì
Polite, modest.
11
不用谢,你太客气了。
bú yòng xiè, nǐ tài kèqì le
You're welcome. You're very polite.
12
不用客气。
bú yòng kèqì
You are welcome.
Part 3:
13
A:不好意思。
bù hǎoyìsi
Sorry.
14
B:没问题。
méi wèntí
No problem.
15
B:没关系。
méiguānxì
It is ok.
Part 4:
16
A:再见!
zàijiàn
Goodbye.
17
B:再见!
zàijiàn
Goodbye.