HSK1 Standard Course

Unit 1 - Quiz 2


Q1:Listen and complete the dialogues:
1
A:谢谢。
B:
2
A:谢谢你。
B:
3
A:非常感谢。
B:
4
A:不好意思。
B:
5
A:不好意思。
B:
6
A:再见!
B:
Q2:Fill in the blanks based on what you listen.
1
2
3
4
5
Q3:Type in the chinese of the given pinyin.
For example: dà : 大。
1
gǎn xiè:
2
fēi cháng:
3
bú yòng:
4
bú kè qì: